Alumni

 • 博士
  • 计峰 2005 – 2012   毕业去向:先锋 现在:一号店
 • 硕士
  • 吴世宇 2013-2016  毕业去向:百度
  • 竺晨曦  2013-2016  毕业去向:百度
  • 黄超超 2012-2015 毕业去向:上汽
  • 赵嘉亿 2011 – 2014 毕业去向:Google, USA
  • 田乐 2011 – 2014 毕业去向:阿里巴巴    现在:微软
  • 曹零 2011 – 2014 毕业去向:阿里巴巴
  • 赵建双 2011 – 2014  毕业去向:爱问    现在:聚熵科技
  • 陈丹双 2011 – 2014 毕业去向:携程
  • 范雄雄 2011 – 2014 毕业去向:爱奇艺
  • 刘昭 2010 – 2013 毕业去向:微软
  • 周金龙 2010 – 2013 毕业去向:Facebook, USA
  • 高文君 2008 – 2011 毕业去向:中国移动
  • 缪有栋  2008 – 2011 毕业去向:SAP